zondag 15 april 2018

RT WolfgangPetzold: Want to be a master of EU cohesion policy? Apply for the 6th Master Class (7-11 Oct) no later than 9 May, 4 pm (CET) https://t.co/WkrxsRkWGb regstud ersa EU_Regional EU_CoR JohnBachtler Nordregio ESPON_Programme interregeurope bbsr_bund CGET_gouv …


from Twitter https://twitter.com/praatnederlands #euiapress #euinternationalacademy more #EUIAOJ at https://ift.tt/2GeCjyM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten